من خدایی دارم که از همه بهتر است...

من خدایی دارم 

من خدایی دارم  که در این نزدیکی ست...

نه در آن بالاها!

مهربان.خوب.قشنگ... چهره اش نورانیست

گاه گاهی سخنی میگوید.با دل کوچک من. ساده تر از سخن ساده ی من

او مرا می فهمد!او مرا می خواند.اومرا می خواهد.او همه درد مرا می داند...

یاد او ذکر من است.در غم و در شادی چون به غم مینگرم.آن زمان رقص کنان

میخندم...

که خدا یار من است.که خدا در همه جا یار من است

او خداییست که مرا می خواهد.

💗💗او مرا می خواند او همه درد مرا میداند...💗💗منبع: http://neda1397.blogfa.com/